નક્ષત્ર એટલે શું?

નક્ષત્ર એટલે શું? આકાશમાં કેટલા નક્ષત્રો છે? । What is Nakshatra? How many stars are there in the sky?

નક્ષત્ર એટલે શું? આકાશમાં કેટલા નક્ષત્રો છે? આપણે રાત્રિના આકાશમાં અસંખ્ય તારાઓ જોઈએ છીએ, જેમ વાદળોમાં આપણને વિવિધ પ્રકારના આકારો …

Read more

નેપ્ચ્યુન (વરુણ ) ગ્રહ સંબંધિત રસપ્રદ તથ્યો

નેપ્ચ્યુન (વરુણ ) ગ્રહ સંબંધિત રસપ્રદ તથ્યો અને સંપૂર્ણ માહિતી

નેપ્ચ્યુન (વરુણ) ગ્રહ સંબંધિત રસપ્રદ તથ્યો: નેપ્ચ્યુન (વરુણ) એ આપણા સૌરમંડળમાં સૂર્યનો આઠમો ગ્રહ છે. તે વ્યાસની દ્રષ્ટિએ સૂર્યમંડળનો ચોથો સૌથી …

Read more

સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ

સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે? અને તેના સંબંધિત રસપ્રદ તથ્યો । Which is the largest planet in the solar system? And interesting facts related to it

સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કયો છે: ગુરુ એ સૌરમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ ગુરુ છે. તે સૂર્યથી પાંચમો ગ્રહ છે. તે …

Read more